Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen
generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,
verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd
kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: M.H.J. Nelissen-Lomme
BIG-registraties: 79909156325 en 99909156316
Basisopleiding: Doctoraal psychologie, GZ-opleiding, psychotherapie
AGB-code persoonlijk: 94016237
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Praktijk voor psychologie en psychotherapie Nelissen
E-mailadres: marianka@psychologenpraktijk-uniek.nl
KvK nummer: 68776764
Website: www.psychologenpraktijk-uniek.nl
AGB-code praktijk: 94063260
2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz
3. Aandachtsgebieden
PatiСnten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Angststoornissen, zoals specifieke fobie, paniekstoornis, post traumatische stress
stoornis, sociale fobie en dwangstoornis.
Stemmingsstoornissen, zoals depressie, overspannenheid, burn-out, rouw en
verlieservaringen. Identiteits- of persoonlijkheidsproblemen
Problemen in de omgang met anderen, levenfaseproblemen, werk- en studieproblemen
Behandelmogelijkheden: Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, cliСntgerichte therapie,
schematherapie en e-health.
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: M.H.J. Nelissen-Lomme BIG-registratienummer: 99909156316
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Psychologenpraktijk Schneiders ( J. Schneiders, BIG:19066650125)
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de
patiСnt daarvoor geen toestemming geeft:
Indien er sprake is van een dusdanige complexiteit van klachten en/of crisisgevoeligheid
en/of multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is en/of intensievere hulpverlening
noodzakelijk is, worden clienten terugverwezen naar hun huisarts (conform regionale
afspraken) met een passend advies voor doorverwijzing. Van afschaling kan sprake zijn
als het gaat om klachten die niet vallen onder de verzekeringswet of klachten die zich
lenen voor begeleiding door een POH GGZ. Consultatie met huisartsen indien
medicamenteuze behandeling geХndiceerd lijkt.
5d. PatiСnten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Indien er sprake is van een acute hulpvraag / crisissituatie, kunt u terecht bij de GGZCrisisdienst
van Zuyderland Sittard-Geleen, te bereiken via telefoonnummer 046-4009925
(Huisartsenpost). Voor dringende zaken buiten de praktijkuren, maar binnen kantooruren
kunt u in eerste instantie terecht bij uw huisartsenpraktijk.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: er algemeen geldende afspraken zijn.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ja

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief
gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in
mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief
zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show
voorwaarden en no- show tarief: www.psychologenpraktijk-uniek.nl
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie,
specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: Intervisie
Bij- en nascholing Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://www.lvvp.info/voor-clienten/wat-is-eerstelijns-psychologische-zorg?
q=beroepscode
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiСnten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij
of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Klachten kunnen in eerste instantie mondeling, telefonisch, per brief of per mail aan mij
gemeld worden. Ik zal klachten dan zelf met cliСnten bespreken. Mocht dit niet leiden tot
een afdoende afhandeling van de klacht, dan kan de cliСnt zich richten tot de
klachtenregeling of klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging. Ik ben aangesloten
bij de klachtenregeling van de LVVP
Link naar website:
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/
9b. Mijn patiСnten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Stichting geschillencommissie (SGC)
Link naar website: https://www.lvvp.info/voor-clienten
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. PatiСnten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte
terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Vanwege de kleinschaligheid van mijn praktijk kunt u in geval van afwezigheid door ziekte
of tijdens vakantie in eerste instantie terecht bij uw huisarts of de POH-GGZ in uw
huisartsenpraktijk. Vakantie zal door mij altijd tijdig worden aagekondigd en indien nodig
zal er vooraf overleg plaatsvinden met de huisarts of POH-GGZ, om specifieke afspraken
af te stemmen. In geval van ziekte over een periode van langer dan 1 week zal overleg
plaats vinden met uw huisarts of POH-GGZ over hoe deze periode op te vangen is.
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit
wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiСnt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
PatiСnten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische
basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar,
en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: PatiСnten vinden informatie over
wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze
telefonisch opvragen). Link naar wachttijden voor intake en behandeling:
www.psychologenpraktijk-uniek.nl
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt
de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met
de patiСnt):
U kunt zich aanmelden via de site van mijn praktijk www.psychologenpraktijk-uniek.nl Als
dit niet lukt of indien er onduidelijkheden zijn kunt u telefonisch contact met mij opnemen.
Na de aanmelding neem ik telefonisch contact met u op en/of krijgt u een schrijftelijke/
digitale bevestiging met daarin de verdere afstemming over de aanmeldprocedure en een
voorstel voor een afspraak voor de intake. U ontvangt tevens al enige informatie over wat
u van uw psychologische behandeling kunt verwachten. De intake zal gedaan worden
door M. Nelissen-Lomme, GZ- psycholoog/psychotherapeut. In de intake zal de
zorgovereenkomst voor akkoord aan u voorgelegd worden en we zullen samen uw
belangrijkste klachten en hulpvraag in kaart brengen. In de meeste gevallen zullen we ook
al tot een idee komen over hoe uw behandeling er binnen de praktijk uit kan zien. Een en
ander zal ik na het intakegesprek verder verwerken in uw behandelplan.
12b. Ik verwijs de patiСnt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend
advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de
patiСnt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke
deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: M.H.J. Nelissen-Lomme
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Indien nodig zal er consultatie plaatsvinden bij een collega, altijd in overleg met en met
toestemming van de cliСnt.
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiСnt
opgesteld door
Naam: M.H.J. Nelissen-Lomme
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14b. Het aanspreekpunt voor de patiСnt tijdens de behandeling is
Naam: M.H.J. Nelissen-Lomme
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14c. De patiСnt/cliСnt is geХnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens
de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de
patiСnt/cliСnt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het
behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiСnt
daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiСnt en –indien van
toepassing en met toestemming van de patiСnt- diens naasten, over het beloop van
de behandeling. Ik doe dat als volgt:
In het behandelplan wordt een omschrijving gegeven van de verwachte invulling van de
behandeling. Als u dit wenst, ontvangt u een kopie van het behandelplan. Het
behandelplan kunt u dan zelf met uw naasten doornemen. Indien gewenst en met
toestemming van u als cliСnt, kan een naaste een sessie bijwonen met als doel om
informatie te verkrijgen over het beloop van de behandeling.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Elke 3 maanden zal een evaluatie plaatsvinden van de behandeling. Indien uw
behandeling binnen deze periode wordt afgerond, zal er alleen aan het eind van de
behandeling een evaluatie plaatsvinden. U kunt zelf ten allen tijde aangeven dat u een
evaluatie over de voortgang van de behandeling wenst. Rom meting eventueel aangevuld
met klachtspecifieke vragenlijsten vindt plaats bij start en afsluiting van behandeling.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden
ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark
ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM- gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): Ik upload een
kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op
www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiСnt (en eventueel zijn naasten) de
voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode
hanteer ik hiervoor:
3 maanden
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiСnten op de volgende manier:
Door inzet van de CQI index (aan het einde van de behandeling) en door mondelinge
toetsing tijdens een behandelevaluatie.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiСnt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij
de patiСnt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de
verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de
behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de
patiСnt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij
de behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik
de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode
kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van
kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiСle controle en ik
vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiСle controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiСnt zijn diagnose niet kenbaar wil
maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: M.H.J. Nelissen-Lomme Plaats: Sittard
Datum: 07-07-2017
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen
generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,
verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd
kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Josien Schneiders
BIG-registraties: 19066650125
Overige kwalificaties: Gepromoveerd aan de universiteit Maastricht in 2005 Basisopleiding: Doctoraal Psychologie,
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Psychologenpraktijk Schneiders
E-mailadres: schneiders_josien@hotmail.com
KvK nummer: 68776810
Website: www.psychologenpraktijk-uniek.nl
AGB-code praktijk: 94063259
2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Angststoornissen, zoals specifieke fobie, paniekstoornis, post traumatische stress stoornis, sociale
fobie, dwangstoornis.
Stemmingsstoornissen, zoals depressie, overspannenheid/burn-out, rouw- en verlieservaringen.
Identiteits- of persoonlijkheidsproblemen
Problemen in de omgang met anderen
Levensfaseproblemen
Werk- en studieproblemen
Behandelmogelijkheden: Cognitieve gedragstherapie, Interpersoonlijke psychotherapie, EMDR , Ehealth
en schemagerichte technieken..
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: J.Schneiders
BIG-registratienummer: 19066650125
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Marianka Lomme (GZ-psycholoog/psychotherapeut BIG-nummer 99909156316 / 79909156325) Leden van mijn intervisiegroep
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de
patiСnt daarvoor geen toestemming geeft:
Indien er sprake is van een dusdanige complexiteit van klachten en/of crisisgevoeligheid en/of multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is en/of intensievere hulpverlening noodzakelijk is, worden cliënten terugverwezen naar hun huisarts (conform regionale afspraken) met een passend advies voor doorverwijzing. Van afschaling kan sprake zijn als het gaat om klachten die niet vallen onder de verzekeringswet of klachten die zich lenen voor begeleiding door een POH GGZ. Consultatie met huisartsen indien medicamenteuze behandeling geïndiceerd lijkt.
5d. PatiСnten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Indien er sprake is van een acute hulpvraag / crisissituatie, kunt u terecht bij de GGZ-Crisisdienst van
Zuyderland Sittard-Geleen, te bereiken via telefoonnummer 046-4009925 (Huisartsenpost). Voor
dringende zaken buiten de praktijkuren, maar binnen kantooruren kunt u in eerste instantie terecht
bij uw huisartsenpraktijk.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: er algemeen geldende afspraken zijn.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief
gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in
mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief
zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show
voorwaarden en no- show tarief: www.psychologenpraktijk-uniek.nl
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: http://www.psynip.nl/beroepsethiek/de-beroepscode/de-beroepscode.html
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiСnten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij
of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Klachten kunnen in eerste instantie mondeling, telefonisch, per brief of per mail aan mij gemeld worden. Ik zal klachten dan zelf met cliënten bespreken. Mocht dit niet leiden tot een afdoende afhandeling van de klacht, dan kan de cliënt zich richten tot de klachtenregeling of klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging. Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling van het NIP Link naar website: http://www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure.html
9b. Mijn patiСnten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: Stichting geschillencommissie (SGC) Link naar website: Zie website NIP geschillenregeling.
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. PatiСnten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte
terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Vanwege de kleinschaligheid van mijn praktijk kunt u in geval van afwezigheid door ziekte of tijdens
vakantie in eerste instantie terecht bij uw huisarts of de POH-GGZ in uw huisartsenpraktijk. Vakantie
zal door mij altijd tijdig worden aagekondigd en indien nodig zal er vooraf overleg plaatsvinden met
de huisarts of POH-GGZ, om specifieke afspraken af te stemmen. In geval van ziekte over een periode
van langer dan 1 week zal overleg plaats vinden met uw huisarts of POH-GGZ over hoe deze periode
op te vangen is.
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit
wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiСnt in mijn praktijk doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: Patiënten vinden informatie over wachttijden voor
intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). Link naar
wachttijden voor intake en behandeling: www.psychologenpraktijk-uniek.nl.
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt
de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met
de patiСnt):
U kunt zich aanmelden via de site van mijn praktijk www.psychologenpraktijk-uniek.nl Als
dit niet lukt of indien er onduidelijkheden zijn kunt u telefonisch contact met mij opnemen.
Na de aanmelding neem ik telefonisch contact met u op en/of krijgt u een schrijftelijke/
digitale bevestiging met daarin de verdere afstemming over de aanmeldprocedure en een
voorstel voor een afspraak voor de intake. U ontvangt tevens al enige informatie over wat
u van uw psychologische behandeling kunt verwachten. De intake zal gedaan worden
door M. Nelissen-Lomme, GZ- psycholoog/psychotherapeut. In de intake zal de
zorgovereenkomst voor akkoord aan u voorgelegd worden en we zullen samen uw
belangrijkste klachten en hulpvraag in kaart brengen. In de meeste gevallen zullen we ook
al tot een idee komen over hoe uw behandeling er binnen de praktijk uit kan zien. Een en
ander zal ik na het intakegesprek verder verwerken in uw behandelplan.
12b. Ik verwijs de patiСnt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend
advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de
patiСnt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke
deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: J. Schneiders
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog Gespecialiseerde ggz: Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Indien nodig zal er consultatie plaatsvinden bij een collega, altijd in overleg met en met
toestemming van de client.
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patient opgesteld door :
Naam: J. Schneiders
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie : 9406
Omschrijving : gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz: Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiСnt tijdens de behandeling is
Naam: J. Schneiders
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie : 9406
Omschrijving : gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie  9402
Omschrijving : Psychotherapeut
14c. De patiСnt/cliСnt is geХnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens
de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de
patiСnt/cliСnt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het
behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiСnt
daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiСnt en –indien van
toepassing en met toestemming van de patiСnt- diens naasten, over het beloop van
de behandeling. Ik doe dat als volgt:
In het behandelplan wordt een omschrijving gegeven van de verwachte invulling van de
behandeling. Als u dit wenst, ontvangt u een kopie van het behandelplan. Het
behandelplan kunt u dan zelf met uw naasten doornemen. Indien gewenst en met
toestemming van u als cliСnt, kan een naaste een sessie bijwonen met als doel om
informatie te verkrijgen over het beloop van de behandeling.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Elke 3 maanden zal een evaluatie plaatsvinden van de behandeling. Indien uw behandeling binnen
deze periode wordt afgerond, zal er alleen aan het eind van de behandeling een evaluatie
plaatsvinden. U kunt zelf ten allen tijde aangeven dat u een evaluatie over de voortgang van de
behandeling wenst. ROM meting, eventueel aangevuld met klachtspecifieke vragenlijsten, vindt
plaats bij start en afsluiting van behandeling.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden
ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark
ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM- gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): Ik upload een
kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op
www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiСnt (en eventueel zijn naasten) de
voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode
hanteer ik hiervoor:
3 maanden
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiСnten op de volgende manier:
Door inzet van de CQI index (aan het einde van de behandeling) en door mondelinge
toetsing tijdens een behandelevaluatie.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiСnt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij
de patiСnt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de
verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de
behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de
patiСnt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij
de behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik
de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode
kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van
kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiСle controle en ik
vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiСle controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiСnt zijn diagnose niet kenbaar wil
maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: J.schneiders
Plaats: Maastricht
Datum: 18-03-2019
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja