Goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ – Vrijgevestigde

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

 1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Psychotherapie Praktijk Nelissen
Naam regiebehandelaar: M.H.J. Nelissen-Lomme

Praktijkadres: Walramstraat 1 6131BK Sittard

Telefoonnummer: 06-83777479

Email: marianka@psychologenpraktijk-uniek.nl

KvK nummer: 68776764

Website: https://www.psychologenpraktijk-uniek.nl

BIG-registraties: 79909156325 en 99909156316
Senior schematherapeut

Basisopleiding: Doctoraal psychologie, GZ-opleiding, psychotherapie

AGB-code praktijk: 94063260

AGB-code persoonlijk: 94016237

2. Biedt zorg aan in:

Er is sprake van een overgangssituatie daarbij we zowel werken met een onderscheid in generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz als een indeling in categorieën. In de toekomst zal het eerste onderscheid komen te vervallen.

2.A Biedt zorg aan in:

 • De generalistische basis-ggz
 • De gespecialiseerde ggz

2.B Biedt zorg aan in:

 • Categorie A

3.Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Cliënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3.A      Cliënten met de volgende problematiek kunnen in mijn praktijk terecht:

Angststoornissen, zoals specifieke fobie, paniekstoornis, posttraumatische stressstoornis, sociale fobie en dwangstoornis.
Stemmingsstoornissen, zoals depressie, overspannenheid, burn-out, rouw en verlieservaringen.

Identiteits- of persoonlijkheidsproblemen
Problemen in de omgang met anderen, levenfaseproblemen, werk- en studieproblemen

Behandelmogelijkheden: Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, cliëntgerichte therapie, schematherapie en e-health.

Ik ben opgeleid als integratief psychotherapeut, wat betekent dat ik werk vanuit verschillende stromingen en hieruit technieken gebruik welke ik van belang acht in de behandeling. Ik heb mij gespecialiseerd binnen de cliëntgerichte psychotherapie, de cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR. Ik ga hierbij klachtgericht te werk, maar heb ook oog voor het verhaal erachter zodat je inzicht krijgt in je leergeschiedenis en je bepaalde patronen leert herkennen en uiteindelijk kan veranderen, zodat je op de lange termijn terugval kunt voorkomen.

3.B      Cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

 • Depressie
 • Angst
 • Persoonlijkheid
 • Somatoforme stoornissen
 • Restgroep diagnoses; psychische stoornissen door een somatische aandoening, slaapstoornissen

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

4A De indicerende regiebehandelaar is:

Naam: M.H.J. Nelissen-Lomme BIG-registratienummer: 99909156316 en 79909156325

4B De coördinerende regiebehandelaar is:

Naam: M.H.J. Nelissen-Lomme BIG-registratienummer: 99909156316 en 79909156325

 5. Professioneel netwerk

 • Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
  • Huisartsenpraktijk(en)
  • Collegapsychologen en -psychotherapeuten
  • Verpleegkundig specialisten
  • GGZ-instellingen
 • Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
  Psychologenpraktijk Schneiders ( J. Schneiders, BIG:19066650125)

 

 • Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Indien er sprake is van een dusdanige complexiteit van klachten en/of crisisgevoeligheid en/of multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is en/of intensievere hulpverlening noodzakelijk is, worden cliënten terugverwezen naar hun huisarts (conform regionale afspraken) met een passend advies voor doorverwijzing. Van afschaling kan sprake zijn als het gaat om klachten die niet vallen onder de verzekeringswet of klachten die zich lenen voor begeleiding door een POH GGZ. Consultatie met huisartsen indien medicamenteuze behandeling geïndiceerd lijkt.

 

 • Cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crisis terecht bij:

Indien er sprake is van een acute hulpvraag / crisissituatie, kunt u terecht bij de GGZ-Crisisdienst van Zuyderland Sittard-Geleen, te bereiken via telefoonnummer 046-4009925 (Huisartsenpost). Voor dringende zaken buiten de praktijkuren, maar binnen kantooruren kunt u in eerste instantie terecht bij uw huisartsenpraktijk.

 

 • Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: er algemeen geldende afspraken zijn.

 

 • Ik vorm een lerend netwerk met de volgende zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij een lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

J. Schneiders, K. Nouri.

 

 • Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

MDO wordt ingezet voor toetsing van diagnose en behandelindicatie. Ook worden hierin lopende behandelingen geëvalueerd en zo nodig aangepast. Intervisie wordt gebruikt voor professionele ontwikkeling.

 

 1. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?

Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars:

Zie onze website voor actueel overzicht: www.psychologenpraktijk-uniek.nl/kosten/

 

 1. Behandeltarieven:
 • Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website.
 • Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website.
 • Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website.

De behandeltarieven, eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden: https://www.psychologenpraktijk-uniek.nl/kosten/

 

 1. Kwaliteitswaarborg
  Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:
 • Intervisie
 • Visitatie
 • Bij- en nascholing
 • Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
 • De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website over bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep:

https://www.lvvp.info/voor-clienten/wat-is-eerstelijns-psychologische-zorg?q=beroepscode

 

 1. Klachten- en geschillenregeling

Mijn cliënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij de klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging;
Klachten kunnen in eerste instantie mondeling, telefonisch, per brief of per mail aan mij gemeld worden. Ik zal klachten dan zelf met cliënten bespreken. Mocht dit niet leiden tot een afdoende afhandeling van de klacht, dan kan de cliënt zich richten tot de klachtenregeling of klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging. Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP

Link naar website:

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

 

Mijn cliënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Ik ben aangesloten bij de Stichting geschillencommissie (SGC)

Link naar website: https://www.lvvp.info/voor-clienten

 

 1. Regeling bij vakantie en calamiteiten
 • Mijn cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:
  Vanwege de kleinschaligheid van mijn praktijk kunt u in geval van afwezigheid door ziekte of tijdens vakantie in eerste instantie terecht bij uw huisarts of de POH-GGZ in uw huisartsenpraktijk. Vakantie zal door mij altijd tijdig worden aangekondigd en indien nodig zal er vooraf overleg plaatsvinden met de huisarts of POH-GGZ, om specifieke afspraken af te stemmen. In geval van ziekte over een periode van langer dan 1 week zal overleg plaats vinden met uw huisarts of POH-GGZ over hoe deze periode op te vangen is.

 

 • Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
  Ja

 

II. Het zorgproces - het traject dat de cliënt in mijn praktijk doorloopt

 1. Wachttijd voor intake en behandeling
  Cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link:

http://www.psychologenpraktijk-uniek.nl en kunnen deze telefonisch opvragen.

 1. Aanmelding en intake/probleemanalyse
 • De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
  U kunt zich aanmelden via de site van mijn praktijk http://www.psychologenpraktijk-uniek.nl Als dit niet lukt of indien er onduidelijkheden zijn kunt u telefonisch contact met mij opnemen. Na de aanmelding neem ik telefonisch contact met u op en/of krijgt u een schrijftelijke/digitale bevestiging met daarin de verdere afstemming over de aanmeldprocedure en een voorstel voor een afspraak voor de intake. U ontvangt tevens al enige informatie over wat u van uw psychologische behandeling kunt verwachten. De intake zal gedaan worden door M. Nelissen-Lomme, GZ- psycholoog/psychotherapeut. In de intake zal de zorgovereenkomst voor akkoord aan u voorgelegd worden en we zullen samen uw belangrijkste klachten en hulpvraag in kaart brengen. In de meeste gevallen zullen we ook al tot een idee komen over hoe uw behandeling er binnen de praktijk uit kan zien. Een en ander zal ik na het intakegesprek verder verwerken in uw behandelplan.

 

 • Ik verwijs de cliënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
  Ja

 

 1. Behandeling en begeleiding
 • De cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de cliënt):

Ja

 

 • Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

 

 • Ik draag zorg voor goede communicatie met de cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
  In het behandelplan wordt een omschrijving gegeven van de verwachte invulling van de behandeling. Als u dit wenst, ontvangt u een kopie van het behandelplan. Het behandelplan kunt u dan zelf met uw naasten doornemen. Indien gewenst en met toestemming van u als cliënt, kan een naaste een sessie bijwonen met als doel om informatie te verkrijgen over het beloop van de behandeling.

 

 • De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
  Elke 3 maanden zal een evaluatie plaatsvinden van de behandeling. Indien uw behandeling binnen deze periode wordt afgerond, zal er alleen aan het eind van de behandeling een evaluatie plaatsvinden. U kunt zelf ten allen tijde aangeven dat u een evaluatie over de voortgang van de behandeling wenst. Rom meting eventueel aangevuld met klachtspecifieke vragenlijsten vindt plaats bij start en afsluiting van behandeling.

 

 • Ik evalueer periodiek en tijdig met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

3 maanden

 

 • Ik meet de tevredenheid van mijn cliënten op de volgende manier:
  Door inzet van de CQI index (aan het einde van de behandeling) en door mondelinge toetsing tijdens een behandelevaluatie.

 

 1. Afsluiting/nazorg
 • Ik bespreek met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
  Ja

 

 • De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt:
  Ja

 

 • Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt:
  Ja

 

III. Omgang met patiëntgegevens

 • Ik vraag om toestemming van de cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
  Ja

 

 • In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

 

 • Ik gebruik de privacyverklaring als de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZA:
  Ja

 

IV. Ondertekening

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Naam: M.H.J. Nelissen-Lomme

Plaats: Sittard
Datum: 01-02-2021

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Josien Schneiders
BIG-registraties: 19066650125
Overige kwalificaties: Gepromoveerd aan de universiteit Maastricht in 2005 Basisopleiding: Doctoraal Psychologie, GZ-opleiding, gedragstherapeut VGCT AGB-code persoonlijk: 94005072

Praktijk informatie 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychologenpraktijk Schneiders E-mailadres: schneiders_josien@hotmail.com
KvK nummer: 68776810
Website: www.psychologenpraktijk-uniek.nl

AGB-code praktijk: 94063259

2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

2b.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. Categorie A

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.: Angststoornissen, zoals specifieke fobie, paniekstoornis, posttraumatische stressstoornis, sociale fobie en dwangstoornis.

Stemmingsstoornissen, zoals depressie, overspannenheid, burn-out, rouw en verlieservaringen. Identiteits- of persoonlijkheidsproblemen
Problemen in de omgang met anderen, levensfaseproblemen, werk- en studieproblemen

Behandelmogelijkheden: Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, E-health en schemagerichte technieken.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Depressie
Angst
Restgroep diagnoses

Psychische stoornissen door een somatische aandoening

Slaapstoornissen Persoonlijkheid

Somatoforme stoornissen Eetstoornis

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: mw. J.B.B. Schneiders BIG-registratienummer: 19066650125

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: mw. J.B.B. Schneiders BIG-registratienummer: 19066650125

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten Verpleegkundig specialisten ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Marianka Lomme (GZ-psycholoog/psychotherapeut BIG-nummer 99909156316 / 79909156325) Praktijk Kalsoum Nouri (mw. K. Nouri, BIG nummers 49915048925 en 69915048916)

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Tijdens reguliere intervisies en indien een hoofdbehandelaar vanuit de zorgverzekering gewenst is bij behandelingen in de specialistische GGZ.

Indien er sprake is van een dusdanige complexiteit van klachten en/of crisisgevoeligheid en/of multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is en/of intensievere hulpverlening noodzakelijk is, worden cliënten terugverwezen naar hun huisarts (conform regionale afspraken) met een passend advies voor doorverwijzing.

Van afschaling kan sprake zijn als het gaat om klachten die niet vallen onder de verzekeringswet of klachten die zich lenen voor begeleiding door een POH GGZ. Consultatie met huisartsen indien medicamenteuze behandeling geïndiceerd lijkt.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Indien er sprake is van een acute hulpvraag / crisissituatie, kunt u terecht bij de GGZ-Crisisdienst van Zuyderland Sittard-Geleen, te bereiken via telefoonnummer 046-4009925 (Huisartsenpost). Voor dringende zaken buiten de praktijkuren, maar binnen kantooruren kunt u in eerste instantie terecht bij uw huisartsenpraktijk.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: er algemeen geldende afspraken zijn.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

Mw. M. Lomme, mw. K. Nouri.

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

Multidisciplinair overleg wordt ingezet voor toetsing van diagnose en behandelindicatie. Ook worden lopende behandelingen hierin geëvalueerd en zo nodig aangepast. Intervisie wordt gebruikt voor professionele ontwikkeling en bewaking van de kwaliteit.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.psychologenpraktijk-uniek.nl

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: www.psychologenpraktijk-uniek.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie

Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: https://www.lvvp.info/voor-clienten/wat-is-eerstelijns-psychologische-zorg?q=beroepscode

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Klachten kunnen in eerste instantie mondeling, telefonisch, per brief of per mail aan mij gemeld worden. Ik zal klachten dan zelf met cliënten bespreken. Mocht dit niet leiden tot een afdoende afhandeling van de klacht, dan kan de cliënt zich richten tot de klachtenregeling of klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging. Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP.

Link naar website: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Link naar website:

https://www.lvvp.info/voor-clienten

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:
Vanwege de kleinschaligheid van mijn praktijk kunt u in geval van afwezigheid door ziekte of tijdens vakantie in eerste instantie terecht bij uw huisarts of de POH-GGZ in uw huisartsenpraktijk. Vakantie zal door mij altijd tijdig worden aagekondigd en indien nodig zal er vooraf overleg plaatsvinden met de huisarts of POH-GGZ, om specifieke afspraken af te stemmen. In geval van ziekte over een periode

van langer dan 1 week zal overleg plaats vinden met uw huisarts of POH-GGZ over hoe deze periode op te vangen is.

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychologenpraktijk-uniek.nl.

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
U kunt zich aanmelden via de site van mijn praktijk http://www.psychologenpraktijk-uniek.nl. Als dit niet lukt of indien er onduidelijkheden zijn kunt u telefonisch contact met mij opnemen. Na de aanmelding neem ik telefonisch contact met u op en/of krijgt u een schrijftelijke/digitale bevestiging met daarin de verdere afstemming over de aanmeldprocedure en een voorstel voor een afspraak voor de intake. U ontvangt tevens al enige informatie over wat u van uw psychologische behandeling kunt verwachten. De intake zal gedaan worden door mw. J. Schneiders, GZ- psycholoog/cognitief gedragstherapeut. In de intake zal de zorgovereenkomst voor akkoord aan u voorgelegd worden en zullen we samen uw belangrijkste klachten en hulpvraag in kaart brengen. In de meeste gevallen zullen we ook al tot een idee komen over hoe uw behandeling er binnen de praktijk uit kan zien. Een en ander zal ik na het intakegesprek verder verwerken in uw behandelplan.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
In het behandelplan wordt een omschrijving gegeven van de verwachte invulling van de behandeling.

Als u dit wenst, ontvangt u een kopie van het behandelplan. Het behandelplan kunt u dan zelf met uw naasten doornemen. Indien gewenst en met toestemming van u als cliënt, kan een naaste een sessie bijwonen met als doel om informatie te verkrijgen over het beloop van de behandeling.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Elke 3 maanden zal een evaluatie plaatsvinden van de behandeling. Indien uw behandeling binnen deze periode wordt afgerond, zal er alleen aan het eind van de behandeling een evaluatie plaatsvinden. U kunt zelf ten allen tijde aangeven dat u een evaluatie over de voortgang van de behandeling wenst. ROM meting, eventueel aangevuld met klachtspecifieke vragenlijsten, vindt plaats bij start en afsluiting van behandeling.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
3 maanden

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

Door inzet van de CQI index (aan het einde van de behandeling) en door mondelinge toetsing tijdens een behandelevaluatie.

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

III. Ondertekening

Naam: J.schneiders Plaats: Maastricht Datum: 21-01-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja