Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Psychologen Praktijk Uniek is een samenwerkingsverband van Psychologen Praktijk Schneiders en Psychotherapie Praktijk Nelissen. Dit zijn twee afzonderlijke praktijken die elk afzonderlijk staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Psychologen Praktijk Uniek is gevestigd aan de Walramstraat 1 te Sittard, e-mail info@psychologenpraktijk-uniek.nl, website www.psychologenpraktijk-uniek.nl.

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. In deze privacyverklaring informeren wij u over uw rechten en onze plichten op grond van de AVG.

Gegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen diverse persoonsgegevens en medische gegevens van u. Dit is nodig om u goed te kunnen behandelen. U verstrekt zelf gegevens aan ons en uw doorverwijzer verstrekt gegevens aan ons. Uw gegevens worden verzameld voor zorgverlening, maar niet voor andere doeleinden.

Wij verzamelen naam-, adres- en woonplaatsgegevens, geboortedatum, BSN-nummer, en wij verwerken uw diagnose- en behandelgegevens. Het opgeven van deze persoonsgegevens is verplicht als u zich bij ons aanmeldt.
Wijzelf zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden goed beveiligd en niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Voor medische gegevens is de bewaartermijn 15 jaar.

Inzage in uw gegevens

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens van u worden verzameld en verwerkt.
U heeft het recht op inzage in uw dossier. Inzage in het dossier zal altijd plaatsvinden op het adres van Psychologen Praktijk Uniek.
U heeft het recht om te vragen om correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens. Verwijdering van medische gegevens kan echter pas plaatsvinden 15 jaar na de laatste behandeling.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken.

Uw gegevens zullen alleen met andere personen worden uitgewisseld als u daar schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Wij als therapeuten hebben zwijgplicht.

Hoe wij uw persoonsgegevens veilig houden

Wij gebruiken geschikte technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken te beschermen tegen verlies, diefstal of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De maatregelen die wij gebruiken zijn zodanig ontworpen dat ze een hoog veiligheidsniveau verschaffen dat geschikt is voor het risico van het verwerken van uw persoonsgegevens.

Ten slotte

  • Onze website gebruikt geen cookies.
  • Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.
  • Hebt u een klacht? Dan verwijzen wij u naar ons klachtenreglement zoals gespecificeerd in de behandelovereenkomst die u bij aanvang van de behandeling hebt getekend. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Psychologenpraktijk Uniek Sittard